Monday, September 18, 2017

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจ

1.  Rustic (adj.)
คำอ่าน             รั้สติค
คำแปล             เกี่ยวข้องกับชนบท
It was a rustic scenery.  There were trees, flowers, mountains and a blue sky.
เป็นทัศนียภาพชนบท มีต้นไม้ ดอกไม้ ภูเขาและท้องฟ้าสีคราม

2.  Bouquet (n.)
คำอ่าน             บู๊เค
คำแปล             ช่อดอกไม้
He sent her a beautiful bouquet of roses.
เขาส่งช่อกุหลาบแสนสวยงามให้เธอ

3.  Bargain (v.)
คำอ่าน             บ๊าร์เกน
คำแปล             ต่อรองราคา
I was able to buy the shirt for half its price by bargaining.
ฉันสามารถซื้อเสื้อได้ครึ่งราคาด้วยการต่อรองราคา 

4.  Specialty (n.)
คำอ่าน              สเป๊เชียลทิ
คำแปล              ความชำนาญพิเศษ ลักษณะเฉพาะ
His specialty is cooking.
ความชำนาญพิเศษของเขาคือการทำอาหาร

5.  Astonish (adj.)
คำอ่าน               อะสต๊อนนิฌ
คำแปล               ประหลาดใจ
I was astonished by the lake’s beauty.
ฉันประหลาดใจในความงามของทะเลสาบ

6.  Obscure (v.)
คำอ่าน               อับสกิ้วเออ
คำแปล               บัง ทำให้เห็นไม่ชัด
The clouds obscured the moon.
เมฆบดบังดวงจันทร์

7.  Quit (v.)
คำอ่าน              ควิท
คำแปล              ออก
They quit their jobs because they had not been promoted.
พวกเขาลาออกจากงานเพราะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

8.  Understand (v.)
คำอ่าน              อันเดอสแต็นด
คำแปล              เข้าใจ
He will understand what we are saying when he grows up.
เขาจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดเมื่อเขาโตขึ้น

9.  Describe (v.)
คำอ่าน                ดิซไคร้บ
คำแปล                อธิบาย
The witness was able to describe who committed the murder.
พยานสามารถอธิบายได้ว่าใครเป็นผู้สังหาร

10.  Disturb (v.)
คำอ่าน                ดิสเทิ้บ
คำแปล                รบกวน
The crying baby disturbed all people in the room.
ทารกร้องไห้รบกวนทุกคนในห้อง


Saturday, September 16, 2017

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจ


1.  Nervous (adj.)
คำอ่าน               เน้อฝึ่ดซ
คำแปล               กังวลมาก ที่ประสาท
He was nervous on the boat as he cannot swim.
เขากังวลเมื่ออยู่บนเรือเพราะเขาว่ายน้ำไม่ได้

2.  Withdraw (v.)
คำอ่าน              วิฑดรอ
คำแปล               ถอน
He goes to the bank to withdraw some money.
เขาไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงิน

3.  Unless  (conj.)
คำอ่าน                อันเล็ดซ
คำแปล                ถ้าไม่  เว้นเสียแต่
Unless you apologize to me, I will not talk to you again.
ถ้าคุณไม่ขอโทษฉัน ฉันจะไม่พูดคุยกับคุณอีก

4.  Upset (v.)
คำอ่าน               อับเซ็ท
คำแปล               ทำให้เสียใจ ทำให้ผิดหวัง
If you don’t invite Mark to your party, you will upset him.
ถ้าคุณไม่ได้เชิญมาร์คไปงานเลี้ยง คุณจะทำให้เขาเสียใจ

5.  Blame (v.)
คำอ่าน               เบล็ม
คำแปล               ตำหนิ ติเตียน
I’ll certainly blame you if you mess up the room.
ฉันจะตำหนิคุณแน่นอนถ้าคุณทำห้องเลอะเทอะ

6.  Careful (adj.)
คำอ่าน               แค้ร์ฟุล
คำแปล               ระมัดระวัง
If you are not careful with that knife, you will cut yourself.
ถ้าคุณไม่ระมัดระวังในการใช้มีดนั้นคุณจะตัดตัวเอง

7.  Postpone (v.)
คำอ่าน                โพลทโพน
คำแปล                 เลื่อนไป
They postponed the match due to bad weather.
พวกเขาเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

8.  Accept (v.)
คำอ่าน                 อักเซ้พท์
คำแปล                รับ ยอมรับ
He accepted my offer because of my best efforts.
เขายอมรับข้อเสนอของฉันเพราะความพยายามสุดๆของฉัน

9.  Destroy (v.)
คำอ่าน                  ดิสทร้อย
คำแปล                  ทำลาย
Many buildings were destroyed by the earthquake.
อาคารหลายหลังถูกทำลายโดยแผ่นดินไหว

10.  Announce (v.)
คำอ่าน                 อะเน้านซ
คำแปล                 ประกาศ
The manager announced that tomorrow is a bank holiday.
ผู้จัดการประกาศว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของธนาคาร

เครดิตภาพ    https://www.pinterest.com/pin/535224736950645000/