Tuesday, October 3, 2017

10 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจ
1.  Talent (n.)
คำอ่าน            แท้วลึ่นท
คำแปล            ความสามารถพิเศษ
He displayed a talent for art.
เขาแสดงความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ

2.  Severely (adv.)
คำอ่าน             ซิเฝี้ยลิ
คำแปล             อย่างรุนแรง
The virus has severely infected his bloodstream.
ไวรัสติดเชื้อในกระแสเลือดของเขาอย่างรุนแรง

3.  Rarely (adv.)
คำอ่าน             แร้ลิ
คำแปล             แทบจะไม่
He failed this subject because he rarely read the books.
เขาสอบตกวิชานี้เพราะเขาไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ

4. Remain (v.)
คำอ่าน             ริเมน
คำแปล             หลงเหลือ เหลืออยู่
The party is over, but the good memories will remain.
งานปาร์ตี้จบลงแล้ว แต่ความทรงจำที่ดีจะยังคงอยู่

5.  Pleasant (adj.)
คำอ่าน              เพล้เศิ่นท
คำแปล              น่าพอใจ สนุก
We had a pleasant walk at the beach.
เราเดินเล่นที่ชายหาดอย่างสนุกสนาน

6.  Chew (v.)
คำอ่าน               ชู
คำแปล               เคี้ยว
Chewing gums in the classroom is not allowed.
ไม่อนุญาตให้มีการเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน

7.  Determination (n.)
คำอ่าน              ดิเทอมิเน้ฌึ่น
คำแปล              ความตั้งใจแน่วแน่ ความมุ่งมั่น
He has strong determination to learn English.
เขามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนภาษาอังกฤษ

8.  Confidence (n.)
คำอ่าน              ค้อนเฟ็อเด็นซ
คำแปล              ความมั่นใจ
You need to have confidence to speak in front of people.
คุณต้องมีความมั่นใจที่จะพูดต่อหน้าผู้คน

9.  Anger (n.)
คำอ่าน              แอ๊งเกอ
คำแปล              ความโกรธ
You have to control your anger; otherwise, nobody wants to be friend with you.
คุณต้องควบคุมความโกรธของคุณ มิฉะนั้นไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับคุณ

10.  Disturb (v.)
คำอ่าน              ดิสเทิ้บ
คำแปล              รบกวน
Do not disturb him.  He is reading books for final exam.
อย่ารบกวนเขา เขากำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบปลายภาคMonday, September 25, 2017

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 คำน่ารู้


1.  Respectful (adj.)
คำอ่าน        ริสเป๊คทฟุล
คำแปล        ซึ่งแสดงความเคารพ อ่อนน้อม
You should be respectful towards everyone.
คุณควรจะให้ความเคารพต่อทุกคน

2.  Treat (v.)
คำอ่าน          ทรีท
คำแปล          กระทำต่อ ปฏิบัติต่อ
I will treat others as I want them to treat me.
ฉันจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ฉันต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อฉัน

3.  Favorite (adj.)
คำอ่าน           เฟ้เฝ็อริท
คำแปล           ซึ่งโปรดปรานมาก
My favorite subject at school is art because I like to draw.
วิชาที่ฉันชอบในโรงเรียนคือศิลปะเพราะฉันชอบวาดรูป

4.  Adjust (v.)
คำอ่าน             อะจั๊สท
คำแปล             ปรับให้เหมาะสม ปรับให้ถูกต้อง
I'm still getting adjusted to life in USA, and it's been difficult.
ฉันยังคงปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศอเมริกาและเป็นเรื่องยาก

5.  Whisper (v.)
คำอ่าน             วิ้ดซเปอะ
คำแปล             กระซิบ
I whispered because I didn’t want him to hear our conversation.
ฉันกระซิบเพราะฉันไม่ต้องการให้เขาได้ยินการสนทนาของเรา

6.  Detective (adj.)
คำอ่าน             ดิเท้กทิฟ
คำแปล             ที่เกี่ยวกับการสืบสวน
He is an interesting man who wrote detective stories.
เขาเป็นคนที่น่าสนใจที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวน

7.  Delight (adj.)
คำอ่าน             ดิไลท
คำแปล             ทำให้พอใจมาก
If he wins the race, his family will be delighted.
ถ้าเขาชนะการแข่งขันครอบครัวของเขาจะยินดีมาก

8.  Proposal (n.)
คำอ่าน                พรอพโพ้เศิ่ล
คำแปล                ข้อเสนอ
I need a few days to think about your proposal.
ฉันต้องการเวลาสองสามวันเพื่อพิจารณาข้อเสนอของคุณ

9.  Fluently (adv.)
คำอ่าน                 ฟลู้เอ็นทลิ
คำแปล                 อย่างคล่องแคล่ว
Although he speaks Japanese fluently, he cannot read or write it.
แม้ว่าเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วแต่เขาไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้

10.  Exhausted (adj.)
คำอ่าน                   เอ็กซ้อดซ์ติด
คำแปล                   รู้สึกหมดแรง
He must have worked all night.  He’s looking exhausted.
เขาต้องทำงานทั้งคืนแน่เลย เขาดูเหนื่อยล้าMonday, September 18, 2017

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจ

1.  Rustic (adj.)
คำอ่าน             รั้สติค
คำแปล             เกี่ยวข้องกับชนบท
It was a rustic scenery.  There were trees, flowers, mountains and a blue sky.
เป็นทัศนียภาพชนบท มีต้นไม้ ดอกไม้ ภูเขาและท้องฟ้าสีคราม

2.  Bouquet (n.)
คำอ่าน             บู๊เค
คำแปล             ช่อดอกไม้
He sent her a beautiful bouquet of roses.
เขาส่งช่อกุหลาบแสนสวยงามให้เธอ

3.  Bargain (v.)
คำอ่าน             บ๊าร์เกน
คำแปล             ต่อรองราคา
I was able to buy the shirt for half its price by bargaining.
ฉันสามารถซื้อเสื้อได้ครึ่งราคาด้วยการต่อรองราคา 

4.  Specialty (n.)
คำอ่าน              สเป๊เชียลทิ
คำแปล              ความชำนาญพิเศษ ลักษณะเฉพาะ
His specialty is cooking.
ความชำนาญพิเศษของเขาคือการทำอาหาร

5.  Astonish (adj.)
คำอ่าน               อะสต๊อนนิฌ
คำแปล               ประหลาดใจ
I was astonished by the lake’s beauty.
ฉันประหลาดใจในความงามของทะเลสาบ

6.  Obscure (v.)
คำอ่าน               อับสกิ้วเออ
คำแปล               บัง ทำให้เห็นไม่ชัด
The clouds obscured the moon.
เมฆบดบังดวงจันทร์

7.  Quit (v.)
คำอ่าน              ควิท
คำแปล              ออก
They quit their jobs because they had not been promoted.
พวกเขาลาออกจากงานเพราะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

8.  Understand (v.)
คำอ่าน              อันเดอสแต็นด
คำแปล              เข้าใจ
He will understand what we are saying when he grows up.
เขาจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดเมื่อเขาโตขึ้น

9.  Describe (v.)
คำอ่าน                ดิซไคร้บ
คำแปล                อธิบาย
The witness was able to describe who committed the murder.
พยานสามารถอธิบายได้ว่าใครเป็นผู้สังหาร

10.  Disturb (v.)
คำอ่าน                ดิสเทิ้บ
คำแปล                รบกวน
The crying baby disturbed all people in the room.
ทารกร้องไห้รบกวนทุกคนในห้อง