Friday, April 29, 2016

เพิ่มศัพท์ทุกวัน เก่งอังกฤษชัวร์

1)  Fountain                     น้ำพุ

2)  Thunder                      ฟ้าร้อง

3)  Lightning                    ฟ้าแลบ

4)  Avenue                        ถนน

5)  Greedy                         ตะกละ โลภ

6)  Patient                          อดทน คนไข้

7)  Represent                      เป็นตัวแทน

8)  Passionate                     กระตือรือร้น ซาบซึ้ง

9)  Timid                            ขี้อาย ขี้กลัว

10) Thrill                             ความตื่นเต้น

เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/nhaelani/doraemon/

Saturday, April 23, 2016

อยากเก่งภาษาอังกฤษ ท่องศัพท์ทุกวันสิ


Earn                     หา ได้รับ (จากการทำงาน)

He can earn USD 5,000 a month.

เขาสามารถทำรายได้ 5,000 ดอลล่าห์ต่อเดือน

Introduce              แนะนำ

That new student introduced herself to her classroom.

นักเรียนใหม่คนนั้นแนะนำตัวหน้าชั้นเรียน

Suppose                สมมุติ

Let’s suppose the news is true.

มาสมมุติกันว่าข่าวเป็นความจริง

Reserve                 จอง เก็บรักษาไว้

Please reserve the hotel room at Hua Hin for me.

กรุณาจองห้องพักที่หัวหินสำหรับฉัน

Delicious                อร่อย

I would like to buy delicious cake for my son’s birthday.

ฉันต้องการซื้อเค้กอร่อยๆ ให้ลูกชายของฉันในวันเกิด

Imagine                   จินตนาการ

Can you imagine your son becoming famous as singer?

คุณสามารจินตนาการลูกชายของคุณกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในฐานะนักร้องมั้ย

Appropriate              ถูกต้อง เหมาะสม

Thick woolen clothes are not appropriate for hot summer day.

เสื้อผ้าขนสัตว์หนาๆ ไม่เหมาะกับฤดูร้อน

Forget                       ลืม

He forgets to do his homework.

เขาลืมทำการบ้าน

Touch                       แตะ สัมผัส

Can you touch the ceiling?

คุณสามารถแตะเพดานได้รึเปล่า

Solve                        แก้ไข แก้ปัญหา

Can you solve this problem?

คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้มั้ย?เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/nhaelani/doraemon/

Wednesday, April 20, 2016

10 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้


Obscure                   มัว มืดมน
Gray clouds obscure the moon.
เมฆสีเทาบดบังดวงจันทร์


Mend                        ซ่อมแซม
It’s hard to find people to mend my shoes.
มันยากที่จะหาคนที่จะซ่อมรองเท้าของฉัน


Doubt                        สงสัย
I doubt my ability to do the job.
ฉันสงสัยความสามารถของฉันที่จะทำงานนี้


Match                         เข้ากันได้
Please choose the bed’s color that can match with the room.
โปรดเลือกสีของเตียงที่เข้ากันได้กับห้อง


Steal                            ขโมย
He stole the diamond from that house.
เขาขโมยเพชรจากบ้านหลังนั้น

 
Similar…..in       เหมือน.....ใน
This bag is similar to hers in shape.
กระเป๋าใบนี้เหมือนของเธอที่รูปร่าง


Out of order         เสีย
The fax machine is out of order.
เครื่องแฟ็กซ์เสีย


Hope for               หวัง
He hopes for a better life.
เขาหวังที่จะมีชีวิตที่ดีกว่า


Listen to                 ฟัง
Please listen to the teacher while she is teaching.
โปรดฟังคุณครูขณะที่เธอกำลังสอน


Respect for              นับถือ....เกี่ยวกับ
I respect you for your honesty.
ฉันนับถือคุณในความซื่อสัตย์


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/CoffeeBird73/doraemon-3/

Monday, April 18, 2016

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่ารู้


Compare with           เปรียบเทียบ
He compared my reports with hers.
เขาเปรียบเทียบรายงานของฉันกับของเธอ


Belong to                   เป็นของ
The yellow pen belongs to her.
ปากกาสีเหลืองนั้นเป็นของเธอ


Far from                     ไกลจาก
Chieng Mai is far from Bangkok.
เชียงใหม่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ


Recover from                หายเจ็บป่วย
She has recovered from her illness.
เธอได้หายจากอาการเจ็บป่วยของเธอ


Satisfy with                    พอใจกับ
He is satisfied with his job.
เขาพอใจกับงานที่เขาทำ


Slide on                ลื่น ไถล
The bicycle slides on the wet road.
จักรยานลื่นไถลไปตามท้องถนนที่เปียก


Fond of                  ชอบ
I am fond of that woman.
ฉันชอบผู้หญิงคนนั้น


Concentrate on         ตั้งสมาธิ ตั้งอกตั้งใจ
I concentrated on reading this book.
ฉันมีสมาธิในการอ่านหนังสือเล่มนี้


Practiced in                ฝึกฝนใน
She is practiced in English.
เธอฝึกฝนในภาษาอังกฤษ


To be short of              ขาดแคลน
We are short of food.
พวกเราขาดแคลนอาหาร


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/emdgei/doraemon/