Saturday, June 18, 2016

อยากเก่งอังกฤษ มาเรียนรู้ศัพท์กันเถอะ
 
Routine                        กิจวัตรประจำวัน
I am accustomed to the office routine.
ฉันคุ้นเคยกับงานประจำที่สำนักงาน


Overcome                     เอาชนะ
You must try to overcome the cancer.
คุณต้องพยายามที่จะเอาชนะโรคมะเร็งให้ได้


Oral                               ทางปาก
He prepared for the oral examination this afternoon.
เขาเตรียมพร้อมสำหรับการสอบปากเปล่าช่วงบ่ายวันนี้


Stir                                 คน กวน
I stir my chocolate milk with a spoon.
ฉันกวนนมช็อคโกแล็ตของฉันด้วยช้อน


Stimulate                          กระตุ้น
Toys can stimulate your baby's development.
ของเล่นสามารถกระตุ้นการพัฒนาของทารก


Secure                                มั่นใจ แน่นอน ปลอดภัย
She was secure of her success.
เธอมั่นใจในความสำเร็จของเธอ


Rude                             หยาบ ไม่สุภาพ เสียมรรยาท
Don’t be rude to your boss.
อย่าหยาบคายกับเจ้านายของคุณ


Scratch                          ข่วน
The cat scratched his leg.
แมวข่วนขาของเขา


Stuff                               สอดไส้
Most babies like stuffed animals.
เด็กทารกส่วนใหญ่ชอบตุ๊กตาสัตว์


Beneath                           ข้างใต้ ต่ำกว่า
Beneath this floor, there's a cellar.
ใต้พื้นนี้มีห้องใต้ดิน


เครดิตภาพ https://www.pinterest.com/pin/410672059744784208/No comments:

Post a Comment