Sunday, February 7, 2016

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology)

ในปัจจุบัน เรามีชีวิตที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งในการทำงาน ชีวิตประจำวัน หรือการฟัง อ่านจากข่าว และภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและมักมีให้เห็นกันเป็นประจำนั้น คงจะหนีไม่พ้นคำเหล่านี้  


1)  Infrastructure                       โครงสร้างพื้นฐาน

2)  Pneumatic                             ที่เกี่ยวกับลม

3)  Interface                                ตัวต่อประสาน

4)  Invention                               สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น

5)  Automobile                            รถยนต์

6)  Vehicle                                   ยานพาหนะ

7)  Adapting                                การดัดแปลง

8)  Categorize                               แบ่งแยกออกเป็นประเภทๆ

9)  Operate                                      ปฏิบัติการ

10) Distinguish                               แบ่งแยก

No comments:

Post a Comment